>

Ēnu Līcis

4.0 звезд, основано на 30 отзывах

RUR 456.73
В наличии

Bostonas advokātu Īlaju vajā mediji un policija, jo viņš tiek turēts aizdomās par savas sievas slepkavību

B rn bas m ja Kraujas nams Viskija l c , kuru apsaimnieko izdar g m ksliniece Eibera, k st par vi a patv rumu L dz br dim, kad lajs un Eibera attopas iep ti gadsimtiem senos baumu un puspaties bu t klos, kas var paraut zem Viskija l a oke na d rdo ajiem vi iem visu, kas vi iem d rgs.

Kaut ar lajs tiek atz ts par nevain gu, advok ta reput cija ir bezcer gi sagrauta, t pat k vi a dv sele

lajam nepiecie ama sv tn ca, vieta, kur veldz t dv seli un sadzied t r tas